ANBI

Het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA beschikt over een ANBI-verklaring. ANBI betekent Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Dat het WI beschikt over een ANBI-verklaring, betekent dat donaties door de Belastingdienst worden aangemerkt als gift. Daarmee zijn de bijdragen aftrekbaar van uw belasting, wat een bijdrage fiscaal aantrekkelijk maakt.

ANBI-voorwaarden
Per 1 januari 2014 zijn de voorwaarden voor ANBI's veranderd. De belangrijkste verandering is open en eerlijk communiceren. Hierdoor krijgt u makkelijk en eenvoudig inzicht in het doel en het werk van de instelling.

Het Wetenschappelijk Instituut
Het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA bestaat sinds 1977 en is een stichting. In de statuten van het WI staat het doel omgeschreven: 'Het instituut heeft als doel het (doen) verrichten van wetenschappelijke arbeid ten behoeve van het CDA op basis van de grondslag van het CDA en in aansluiting op het Program van Uitgangspunten. Het instituut geeft gedocumenteerde adviezen over de hoofdlijnen van het beleid, hetzij op eigen initiatief of op verzoek van het CDA en/of  van de leden van het CDA in vertegenwoordigende lichamen.'

Het WI is een onafhankelijk instituut en heeft een eigen bestuur (onbezoldigd). Ook kent het WI een Stichtingsraad waarin vertegenwoordigers van de provinciale CDA-afdelingen en diverse geledingen van het CDA zijn vertegenwoordigd. Het WI wil nadrukkelijk een relatie leggen tussen de christendemocratie en het beleid. Het jaarplan wordt door het bestuur vastgesteld. De directie voert het verder uit. Jaarstukken zijn beschikbaar op onze website. Op het Wetenschappelijk Instituut werken 6 parttime medewerkers. Voor hen geldt de cao van het CDA.

Beleidsplan
In 2022 is de nieuwe toerustingsagenda vastgesteld. Momenteel wordt deze toerustingsagenda herijkt. Het meerjarenprogramma is op te vragen via wi@cda.nl 

Fonds WI
De Stichting Fonds Wetenschappelijk Instituut voor het CDA heeft uitsluitend ten doel het verlenen van financiële steun aan de Stichting Wetenschappelijk Instituut voor het CDA voor het verrichten van activiteiten, als omschreven in artikel 2 en 3 van de statuten van de Stichting Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, waardoor de politieke overtuiging van het CDA kan doorwerken in het politieke werk van de partij. Voorzitter van de stichting is drs. G. (Gerrit) Goedhart, penningmeester is mr. drs. L. (Bert) Jongsma. Het bestuur bestaat daarnaast uit drs. E.J. (Evert Jan) van Asselt, W.J. (Willem Jelle) Berg en ir. J.A.G. (Joost) Verheijen. RSIN van het Fonds WI: 806423390

Stichting Wetenschappelijk Instituut voor het CDA
Rekeningnummer: 14 43 74 137
(t.n.v. Stichting Wetenschappelijk Instituut voor het CDA)
IBAN: NL83RABO0144374137
BIC: RABONL2U
RSIN: 5595046

Bezoekadres
Buitenom 18
2512 XA  Den Haag

Postadres
Postbus 30453
2500 GL Den Haag